دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : آزاده   شاه چراغی

پست الکترونیکی : shahcheraghi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی معماری

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/02/01

آزاده شاه چراغی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^